เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการยื่นคำร้องออนไลน์
1. สำเนาวุฒิการศึกษาที่สำเร็จ (เดิม)
2. สำเนาบัตรประชาชน เจ้าตัว/บิดา/มารดา
3. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าตัว/บิดา/มารดา
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
Loading